O nama

Kreativni centar Mirijeva

Kreativni centar Naša deca osnovan je kao socijalna usluga – dnevni centar sa ciljem stvaranja uslova za razvijanje, održavanje, nadogradnju i promociju kreativnosti.

Centar je osnovan 2006. godine, osnivač je udruženje Naša deca, a pokrovitelj GO Zvezdara.

Aktivnosti centra:

  • Likovne radionice
  • Organizacija likovne kolonije Kovačica
  • Organizovanje prodajnih i aukcijskih izložbi
  • Suorganizacija i učešće na manifestacijama za decu i mlade

Neprofitno nestranačko udruženje Naša deca osnovano je 2001. godine sa ciljem pružanja podrške i pomoći osobama sa posebnim potrebama.

Našoj ciljnoj grupi pripadaju:

  • deca i mladi sa nadprosečnom inteligencijom ili sa posebnim talentima
  • deca i mladi koji su pretrpeli traume ili su na drugi način ugroženi
  • osobe sa multiplim kongenitalnim anomalijama (mentalnom retardacijom), sa sindromima MCA/MR

Naša vizija je stvaranje jednakih mogućnosti za razvoj dece i mladih putem afirmacije demokratskih vrednosti i osnaživanjem mladih za aktivno i odgovorno učešće u zajednici.

Naša misija je pružanje profesionalne podrške osobama sa posebnim potrebama i njihovim porodicama na teritoriji Republike Srbije.

Organizujemo kreativne radionice sa decom i mladima, vršnjačke radionice (deca za decu), radionice za decu o pravima deteta, radionice o prevenciji nasilja, kompenzatorne aktivnosti sa školskom decom, kao i druge rekreativne i kulturne aktivnosti.

Želimo:

  • da se deci i mladima sa nadprosečnom inteligencijom ili sa posebnim talentima omogući što adekvatnije dopunsko obrazovanje ili specijalizacija u periodu razvitka intelektualnih i ostalih sposobnosti.
  • da se deci i mladima koji su preživeli traume pruži maksimalna podrška za prevazilaženje krize i podrži njihova integracija u društvo.
  • da im se omogući bolje i savremenije socijalno zbrinjavanje, prilagođena edukacija, stvaranje uslova za izražavanje kreativnosti i sposobnosti i uslova za integraciju u socijalnu sredinu.